Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta wystawionej przez Cardemo.

Karta Stałego Klienta daje prawo do zbierania punktów lub do rabatu oraz korzystania z ofert specjalnych przy zakupie towarów w Sklepie Cardemo

1. Wystawcą Karty Stałego Klienta jest CARDEMO z siedzibą w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia nr 93

1.1 Do otrzymania Karty Stałego Klienta upoważniona jest każda osoba, która dokona w sklepie Cardemo jednorazowych zakupów na kwotę co najmniej 50zł brutto.

2. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Warunkiem otrzymania Karty Stałego Klienta jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego.

4. Formularz zgłoszeniowy

4.1 Formularz zgłoszeniowy powinien być potwierdzony przez pracownika Sklepu, w którym zostaje złożony.

4.2 Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy klient:

- wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Cardemo zawartych w formularzu danych osobowych stosownie do informacji zawartych w formularzu,

- potwierdza autentyczność zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych.

4.3 Dane osobowe klienta są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

4.4 Każdy klient ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z Karty Stałego Klienta.

4.5 CARDEMO może z własnej inicjatywy uzupełnić, sprostować lub też usunąć jakiekolwiek niepełne, niezgodne lub nieaktualne dane osobowe przechowywane w związku z programem Karty Stałego Klienta.

5. Karta Stałego Klienta jest opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych CARDEMO. Administratorem danych osobowych zawartych w bazie danych CARDEMO jest CARDEMO

6. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Stałego Klienta jest użytkownik, co oznacza, że prawo do zbierania punktów, zniżek i przywilejów, wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta nie może być cedowane na inną osobę.

7. Karta Stałego Klienta zostanie wydana każdemu klientowi, który spełni wszystkie warunki tj. jednorazowy zakup na kwotę co najmniej 50 zł brutto oraz rejestracja danych w systemie.

8. Karta Stałego Klienta daje właścicielowi prawo do gromadzenia punktów oraz do rabatów ustalonych zmiennie w określonym czasie dla poszczególnych artykułów.

8.1 Punkty są przyznawane w następujący sposób: 1 punkt za wielokrotność kwoty 50 zł brutto.

9. Istnieje niewielka ilość artykułów, dostępna w Sklepie Cadremo, przy zakupie których nie przysługuje żadna zniżka ani żaden punkt.

9.1 Produkty, wyłączone z programu Karty Stałego Klienta to pellety, kotły oraz wszystkie elementy techniki grzewczej, jak również wszelkie usługi i wypożyczalnia maszyn ogrodniczych.

10. Aby skorzystać z przywilejów wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta, użytkownik zobowiązany jest wręczyć Kartę sprzedawcy przed nabyciem towaru.

11. Naliczanie punktów następuje po przekazaniu Karty Stałego Klienta sprzedawcy, przed dokonaniem transakcji.

12. Informacje o przywilejach wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta jest dostępnana stronie www.cardemo.pl

13. Za udzielenie zniżki lub naliczenie punktów niezgodne z niniejszym regulaminem odpowiedzialność ponosi sprzedawca.

14. Klient może posiadać tylko jedną Kartę Stałego Klienta CARDEMO

15. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Stałego Klienta jej właściciel powinien zgłosić się z dokumentem tożsamości do Sklepu Cardemo.

16. Karta Stałego Klienta jest ważna bezterminowo.

17. Klient akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie w momencie podpisania formularza zgłoszeniowego. Treść regulaminu jest udostępniona w siedzibie Cardemo oraz na stronie www.cardemo.pl

18. Regulamin obowiązuje od dnia 16.03.2017.

19. Sposób naliczania i rozliczania zebranych punktów:

· Za każde 50 zł wydane jednorazowo na zakupy klient dostaje 1 punkt.

· Punkty można rozliczać pakietami po 10 punktów lub wielokrotność 10 punktów

· Każdy pakiet 10 punktów ma wartość 25 zł

· Punkty niewykorzystane pozostają na karcie klienta i może je wykorzystać jak uzbiera kolejny pakiet.

 

CARDEMO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie www.cardemo.pl